Home > Race Events > >TAMIYA ASIA CUP 2011 HONG KONG QUALIFY
 

TAMIYA ASIA CUP 2011 HONG KONG QUALIFY

主辦機構: 偉高模型
協辦機構: Track Carena
2011年度比賽日期:3月27日,5月29日,6月26日,7月31日
比賽時間:上午9:00至下午6:00
地點:元朗沙埔 Track Carena
報名地點:偉高模型,Track Carena,鍵全模型

**注意** TAC / F1RCGP 更改比賽時間
Round 2 : 8-5-2011 改爲 29-5-2011
Round 3 : 19-6-2011 改爲 26-6-2011

比賽章程 報名表 比賽成績 比賽照片

>TAMIYA ASIA CUP 2011 HONG KONG QUALIFY